Co dělá server: zprávy, context manager a jak porovnávat hodnoty v Pythonu


Karolina Surma

is vs ==

== je porovnání, které ověří hodnotu objektů, které jsou porovnávány.

>>> 1.0 == 1
True
>>> 1.0 == True
True

U každého datového typu můžeme upravit chování porovnávání přepsáním speciální metody __eq__. Psaly jsme o tom post zde.

A is vyhodnotí, jestli je to tentýž, stejný objekt. Příklad níže se vyhodnotí jako nepravda, protože dva prázdné seznamy jsou dva různé objekty.

>>> [] is []
False

Dva prázdné seznamy se sice rovnají, pokud je vyhodnotíme pomocí ==, ale v budoucnosti tomu tak nemusí být:

>>> a = []
>>> b = []
>>> a == b
True
>>> a.append(1)
>>> a == b
False

Zatímco is kontroluje, že je to úplně přesně to samé.

>>> 1.0 is 1
False
>>> 1 is 1 
True

U posledního příkladu vzniká problém, protože u celých čísel se Python chová trochu nestandardně: nezáleží mu, jestli jde o tentýž objekt, nebo jiný objekt s hodnotou čísla 1. Navíc malá a velká čísla se chovají trochu jinak:

>>> a = 1
>>> b = 1
>>> a is b
True

>>> a = 1000
>>> b = 1000
>>> a is b
False

U některých objektů proto is může být zrádné. U True, False a None tento problém není, protože nemůžeme vytvořit další objekt "True", vždy se jedná o stejnou instanci logické hodnoty. Když chceme vyhodnotit bool proměnnou jako podmínku, neměly bychom ale používat ani ==, ani is - správný způsob, jak takovou podmínku napsat, je:

if hodnota: # místo "if hodnota is True"
  print("Ha!")
if not hodnota: # místo "if hodnota is False"
  print("Nene!")

U None je situace trochu jiná, zde opravdu chceme zjišťovat, jestli hodnotou atributu je None, nebo ne, takže:

if hodnota is None:
  print("Jsem prázdný")
if hodnota is not None:
  print("Nejsem prázdný")

is je trochu rychlejší a vyhodnocení podmínky tak trvá o něco méně, než v případě tradičního porovnávání. Jako zajímavost jsme se dozvěděly, že o is a == se točí v pythonním světě diskuze. Není to totiž triviální a začátečníci mívají problém s uchopením, kdy používat který způsob.

Třídy, víc tříd!

Naši klienti používají čím dál víc globálních proměnných. Některé věci, jako např. pygletí okno s hracím rozhraním, nastavujeme na začátku na None a plníme je postupně díky zprávám od serveru. Už bychom se měly zamyslet, jak klienty přepsat na třídy, kde tyto globální proměnné převedeme na atributy třídy, které budou k dispozici pro všechny metody. Na názorné ukázce jsme se přesvědčily, že přepsání není hodně složité: atributy se přenesou do metody __init__, jako self.atributy, metodám dáme self jako první argument a předěláme bývalé globální proměnné v jejich tělech. Další výhoda třídy oproti kódu, který doposud máme, je jednoduchost importování. Můžeme takovou třídu Interface() naimportovat do jiného programu, např. nové hry, a budeme mít přístup ke všem jejím metodám pomocí jednoho řádku kódu: from interface import Interface.

Dva klienti - jeden server

V další části srazu jsme se podívali na draft Pull Requestu. Během našeho psaní Roboprojektu Github přišel se zajímavou funkcí - nyní při vytváření PR můžu vybrat, jestli chci zpřístupnit svůj PR pro začlenění (považuji ho za finální), nebo na něm chci ještě pracovat (a merge není povolen).

draft

Potřebujeme donutit náš server, aby mluvil i s klientem, který vykresluje hrací plochu, i s hráčem. Každému posílá společný stav hry, ale hráči pošle dodatečně informace o jeho robotovi a karty. Hráč serveru navíc odpovídá zprávami s obsahem karet nebo o tom, zda hraje další kolo. Potřebujeme tedy rozlišit, aby server posílal každému jen informace, které mu patří. No a jak se klienti při připojení "představí"? Vyřešily jsme to pomocí route dekorátoru, který určuje, na jaké adrese spolu budou server s klientem komunikovat. Doposud jsme tam měly: routes.get("/ws/") a jednu funkci, která komunikovala s klienty. Nově rozlišujeme:

@routes.get("/interface/")
@routes.get("/receiver/")

Které dekorují zvláštní funkce: jednu pro plochu, druhou pro hráče. Každý klient má povolenou jednu - svou - cestu.

Je to sice čisté řešení, každý komunikuje se serverem na svém kanálu, ale začal se nám opakovat kód: server musí v obou případech navázat spojení s klientem, přidat ho do seznamu klientů, a na konci bezpečně spojení ukončit vč. odstranění ze seznamu klientů. Chceme tak ošetřit začátek a konec funkce, zatímco vnitřek je jiný.

Na pomoc nám přijde context manager.

contextlib.contextmanager

Můžeme použit dekorátor z knihovny contextlib. Když nějaké funkci dáme dekorátor contextmanager, taková funkce se může použít s příkazem with. Příkaz with už známe například z operací na souborech. Když otevřeme soubor s with, zajistíme si, že se v každém případě hezky uzavře, i kdyby náš program spadl v půlce běhu kvůli nějaké chybě. Python nám umožňuje vytvářet vlastní context managery, kterým řekneme, co se má udělat před nějakým kouskem kódu a co po jeho doběhnutí. Můžeme je vytvořit několika způsoby. První je vytvořit třídu, která má dvě metody:

>>> class Kontext:
...   def __enter__(self):
...     print("začátek")
...     return "NĚCO"
...   def __exit__(self, *args):
...     print("konec")
...     
>>> with Kontext() as neco:
...   print(neco)
začátek
NĚCO
konec

Na začátku se provede metoda __enter__, a na konci with bloku se provede __exit__. Důležité je, že i když uděláme chybu uprostřed své funkce, konec se vždy zavolá a vyčistí po nás prostředí. Další věc, kterou umí dělat context manager, je to, že dokáže naši chybu chytit a předat ji nám na další zpracování.

>>> class Kontext:
...   def __enter__(self):
...     print("začátek")
...     return "NĚCO"
...   def __exit__(self, _a, exc, _b):
...     print("konec", repr(exc))
...     
>>> with Kontext() as neco:
...   print(neco)
...   raise RuntimeError()

výsledek bude:

začátek
NĚCO
konec RuntimeError()

Toto např. dělá with pytest.raises, o němž jsme se učily v začátečnickém kurzu - podívá se, jestli chyba, která vznikla, je chyba, kterou očekáváme. Pokud ano - test prochází, pokud ne - Pytest vyvolá vlastní chybu a řekne nám o tom.

Problém tohoto přístupu je, že je... dlouhý. Zde přichází na pomoc Pythonní yield. Můžeme si napsat jednodušší context manager, který udělá totéž jako naše třída výše.

>>> import contextlib
>>> @contextlib.contextmanager
>>> def kontext_funkce():
...   print("začátek")
...   yield "NĚCO"
...   print("konec")
... 
>>> with kontext_funkce() as neco:
...   print(neco)

Dekorátor je tak chytrý kus kódu, udělá všechny ty kroky za nás. Zajímavé cvičení by bylo napsat tento dekorátor od začátku, my se ale spokojíme s tím, že už někdo napsal dekorátor připravený k využití. Dokonce můžeme vylepšit náš context manager a přidat odchycení své chyby:

>>> import contextlib
>>> @contextlib.contextmanager
>>> def kontext_funkce():
...   print("zacatek")
...   try:
...     yield "NĚCO"
...   except RuntimeError:
...     print("oops")
...   print("konec")
... 
>>> with kontext_funkce() as neco:
...   print(neco)
...   raise RuntimeError()
zacatek
NĚCO
oops
konec

Takový kontext využijeme pro náš server. Protože tvoříme hru s využitím asynchronní knihovny asyncio, náš dekorátor bude patřičně jiný: @contextlib.asynccontextmanager

Zprávy server - klient

Zatím posíláme klientům zprávy jako stringy, kde prvních pár znaků je vždy stejných, např. "Robot: Bot123". Tyto zprávy máme překlopit na JSON, protože:

 • jednoduše jdou překládat na pythonní slovníky
 • nemusíme je následně složitě parsovat (kdokoli se pokoušel parsovat textové zprávy, ten ví, jak to bolí) Druhy zpráv můžeme od sebe oddělit tak, že vždy nastavíme na začátku stejný klíč, např "kind"="state", nebo "kind=robot" a podle toho naučit klienta na zprávy reagovat.

Finální struktura serveru

Polovinu srazu nám zabrala analýza návrhu fungování serveru. V rámci analýzy jsme se shodly na třech prvcích, ke kterým musí patřit veškerá funkčnost tohoto nástroje:

 1. Server dělá něco pro klienta, který se k němu právě připojil (pošle mu robota, první stav hry, první karty etc.)
 2. Server dostává zprávy od klienta a nějak s nimi nakládá (vybrané karty, nehraju dál, etc.)
 3. Server posílá aktualizovaný stav hry všem připojeným klientům.

Na tomto základě postavíme celý náš server.